Marina Lutovac, dipl.pravnik, Crna Gora

Period 1976 – 1980 Pravni fakultet u Titogradu, Diplomirana pravnica

Radno iskustvo

Period (od-do) 1981-1999

Savjetnica za pravne poslove/pravna zastupnica, INDUSTRIAIMPORT RO Spoljna trgovina, Podgorica

Period (od-do) 1999-2008

Program menadžerka za zaštitu dječjih prava, Britanska nevladina organizacija »Save the Children«, Odjeljenje za zaštitu dječjih prava

Period (od-do)  2009-2017

Pravna savjetnica,  OEBS Misija u Crnoj Gori, Odjeljenje za vladavinu prava i ljudska prava

Period (od-do) 2017-2020

Izvršni direktor Centra za alternativno rješavanje sporova, Centar za alternativno rješavanje sporova, Jola Piletića bb, Podgorica

Dodatno radno iskustvo:

·posrednik/medijator u građanskim sporovima sporovima (od 2006.)

·trener za obuku posrednika (od 2008.)

·član Udruženja medijatora Crne Gore

·predsjednica NVO “Djeca prije svega” (2009-2012.)

·saradnik  i član Upravnog odbora NVO »Djeca prije svega« (od 2012-2016)

·2009.g. angažovana kao ekspert Svijetske banke (IFC) na izradi Priručnik za obuku medijatora

·urednica Priručnika za obuku posrednika u krivičnoj medijaciji

·član Radne grupe MP za izradu Programa razvoja ARS 2019-2021

·član Radne grupe MP za izradu Zakona o alternativnom rješavanju sporova

·učešće u sprovođenju  Istraživanja o  stavovima građana o medijaciji/2013.g.

·učešće u izradi novog Etičkog kodeksa medijatora CG, u organizaciji Savjeta Evrope

Dodatno obrazovanje:

Bazični trening za obuku porodičnih medijatora u organizaciji Save the Children UK. Napredni trening za posrednike u području porodičnog posredovanja u organizaciji Save the Children UK. Bazična obuka za posrednike iz transakcione analize u organizaciji Save the Children UK.

Specijalizovana obuka za posrednike – uključivanje interesa djeteta u porodičnom posredovanju u organizaciji Save the Children UK.

Trening za trenere za obuku posrednika u organizaciji Save the Children i Centra za posredovanje. Trening za trenere za obuku medijatora. Seminar “Manipulacija djecom pri razvodu roditelja”, edukacija za porodične posrednike u organizaciji Misije OEBS-a u Crnoj Gori. Ciklus seminara o maloljetničkom pravosuđu u Crnoj Gori. Ciklus seminara o prevenciji maloljetničkog prestupništva. Ciklus obuka  za rad na savjetodavnoj dječjoj liniji (bazični model savjetovanja, trening za trenere telefonskog savjetovanja). Ciklus seminara o porodičnom smještaju-hraniteljstvu. Ciklus seminara za obuku privremenih zastupnika i kolizijskih staratelja djece. Ciklus nacionalnih i međunarodnih seminara i konferencija u oblasti reforme pravosudja u organizaciji Misije OEBS-a u Crnoj Gori (2009-2016.g.)

Ciklus seminara na temu odnosa sa javnostima u organizaciji Misije OEBS-a u Crnoj Gori. Ciklus seminar o medijaciji i drugim vidovima aletarnativnog rješavanja sporova u saradnji sa ADR iz Italije, CEDR iz Velike Britanije, IRZ iz Njemačke i dr.

1 коментар


Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.