ПРАВИЛНИК о хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица

На основу 60. Закона о електронским медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 6/16 – др. закон и 129/21),

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној 6. септембра 2023. године, донео је

ПРАВИЛНИК

о хитном обавештавању јавности о нестанку малолетног лица

„Службени гласник РС“, број 78 од 12. септембар 2023.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин испуњавања обавеза пружалаца медијских услуга у вези са начином објављивања (емитовања) програмског садржаја који за предмет има хитно обавештавање јавности о нестанку малолетног лица, а у циљу прикупљања информација које могу помоћи у спровођењу мера трагања за малолетним лицем и његовом проналаску.

Малолетно лице из става 1. овог члана је лице које није навршило 18. година живота.

Члан 2.

Програмски садржај из члана 1. овог правилника чини обавештење јавности о нестанку малолетног лица које пружаоцима медијских услуга доставља министарство надлежно за послове информисања (у даљем тексту: министарство).

Члан 3.

Пружалац медијске услуге, по пријему информације упућене од стране министарства, без одлагања објављује (емитује) обавештење о нестанку малолетног лица.

Обавештење из става 1. овог члана пружалац медијске услуге дужан је да објави (емитује) у трајању од најмање 20 секунди, у неизмењеном облику и идентичној садржини у којима му је достављена од стране министарства.

Пружалац медијске услуге дужан је да обавештење из става 1. овог члана објављује (емитује) у наредних 48 сати и то у првих осам сати од тренутка достављања обавештења на сваких 30 минута, а после тога на сваких 60 минута.

Након протека рока од 48 сати од првог објављивања престаје обавеза даљег објављивања обавештења из става 1. овог члана.

Члан 4.

Пружалац медијске услуге, по пријему информације упућене од стране министарства да је нестало малолетно лице пронађено, без одлагања прекида објављивање (емитовање) обавештења о несталом малолетном лицу и пре истека рока из члана 3. став 3. овог правилника обавештавајући јавност да је лице пронађено.

Истовремено са прекидом објављивања (емитовања) обавештења о несталом малолетном лицу, а у циљу заштите податка о личности малолетног лица, пружалац медијске услуге дужан је да, без одлагања, обрише све податке из обавештења о несталом малолетном лицу.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.