С обзиром на то да је Основни суд у Крушевцу изузетан пример марљивости и имплементације иновације у циљу ефикасности,  један од ретких који има Центар за медијацију, али и да је  недавно проглашен за најбољи суд у Србији опште надлежности који поступа у првом степену, означен као “апсолутни победник” добитник награде и два признања, (о чему ћемо  ћемо више на крају чланка) решили смо да се мало боље упознамо са радом овог суда, односно начином рада Центра за медијацију. У томе нам је помогао секретар суда Зоран Кековић који је љубазно одговорио на сва наша питања.

За сам почетак треба истаћи да:

Основни суд у Крушевцу има посебан третман од стране Врховног касационог суда управо због резултата који су постигнути на пољу медијације.

У прилог томе говори и чињеница да је управо Основни суд у Крушевцу активностима усмереним на унапређење медијације изабран од стране Врховног касационог суда Одлуком Врховног касационог суда, у оквиру спровођења подршке пројекту “ЕУ за Србију – подршка Врховном касационом суду”. Наиме, приликом посете представника пројекта Основном суду у Крушевцу и њиховог упознавања са организацијом, предузетим активностима и резултатима постигнутим у подршци и унапређењу медијације, Основни суд у Крушевцу је апострофиран као суд који је пример најбоље праксе у организацији и предузетим активностима у решавању спорова мирним путем, у Републици Србији”.

Све претходно наведено је и више него довољно  да наредне странице Медијатор магазина посветимо овом суду.

Од кад постоји Центар за медијацију?

“На основу одредби Судског пословника и на основу Упутства за унапређење медијације у Републици Србији које је донето од стране председника Врховног касационог суда, Високог савета судства и Министра правде, – председник Основног суда у Крушевцу Слободан Н. Ивановић донео је дана 10.10.2018. године Одлуку о оснивању Инфо службе Основног суда у Крушевцу, за подршку алтернативном решавању спорова као и Упутство о начину приступа, систему рада и начину поступања Инфо – службе за подршку алтернативном решавању спорова”.

Како је организован?

“Инфо пулт је формиран у холу Основног суда у Крушевцу ради пружања општих информација странкама и грађанима о поступку посредовања-медијације и давања лифлета Националног удружења медијатора Србије и Удружења грађана медијатори Крушевац.

Инфо служба медијације за подршку алтернативним начинима решавања спорова налази се на другом спрату Основног суда у Крушевцу, канцеларија бр. 31, контакт телефон 037/413-631, мејл medijacija@ks.os.sud.rs, а која пружа детаљније информације о могућности решавања спорова путем медијације у складу са Законом о посредовању у решавању спорова, и то како грађанима који нису покренули спор пред судом, тако и странкама које је предметни судија на рочишту упутио на поступак медијације”.

Носиоци послова  медијaције у Основном суду у Крушевцу са лева на десно:  руководилац Инфо – службе и осталих активности у вези са медијацијом, судија Елеонора Миладиновић; Председник суда, судија  Слободан Н. Ивановић; Судијски помоћник за обављање послова у Инфо – служби, Зорана Ђорђевић

Шта је задатак инфо службе?

“Задатак Инфо службе је пружање помоћи грађанима приликом попуњавања упитника и избора медијатора са списка лиценцираних медијатора који се налази на Огласној табли Основног суда у Крушевцу, на сајту НУМС-а, сајту Министарства правде РС и у Инфо служби, али и вођење уписника ради евиденције упућених странака и предмета на поступак посредовања, праћење предмета и начина њиховог окончања у поступку медијације уз електронску и телефонску комуникацију са изабраним медијаторима”.

Колико је предмета упућено на медијацију?

“Од оснивања Инфо службе 10.10.2018. године па до данас, упућено је укупно 28 (двадесетосам) предмета на поступак посредовања-медијације, попуњавањем упитника код поступајућег судије или у Инфо служби Основног суда у Крушевцу. Према врсти спора упућено је: радни спор – 1 предмет, породични спор 7 предмета, брачна тековина – 2 предмета, накнада штете – 4 предмета, утврђење права својине (сусвојине) – 7 предмета, чинидба и трпљење – 1 предмет, поништај судског поравнања – 1 предмет, сметање државине 1 предмет, стицање без основа (неосновано обогаћење) – 2 предмета, 1 кривични предмет (лака телесна повреда и увреда) и 1 извршни предмет (извршење на покретним стварима).

Од 28 упућених предмета успешно су окончана 9 ( девет ) предмета потписивањем Споразума о решавању спора код изабраног медијатора, међу којима је посматрано према врсти спора успешно решено 6 парничних предмета у поступцима у вези породичних односа, 1 парнични предмет – утврђење права својине, 1 предмет из кривичне материје и 1 предмет из извршне материје”.

Како се врши избор предмета који се упућују на медијацију?

Избор предмета који се упућује на медијацију врши поступајући судија у свакој фази поступка, и то тако што странке у медијабилним предметима активно усмерава на поступак медијације, достављајући странкама и њиховим пуномоћницима писано обавештење о праву на поступак медијације која садржи поуку о праву на ослобађање судске таксе уколико се поступак оконча до дана закључења првог рочишта за главну расправу посредовањем, судским поравнањем, признањем тужбеног захтева или одрицањем од тужбеног захтева.

Такође, странке су самоиницијативно предлагале на рочишту поступак медијације, или су након разговора са судијским помоћником у Инфо служби медијације упућиване у исти”.

Процедура упућивања предмета на медијацију, који је поступак и ко то чини?

“Поступак медијације, односно посредовања може се покренути пре или након покренутог поступка. Покреће се закључењем Споразума о приступању посредовању код изабраног медијатора. Ако се странке у току судског или неког другог поступка сагласе да спор реше путем посредовања, поступајући судија заказује наредно рочиште за главну расправу или гл.претрес уколико је кривични предмет у питању, и упућује странке у Инфо службу медијације Основног суда у Крушевцу где странке попуњавају упитнике, а ради евидентирања и праћења предмета. Том приликом судијски помоћник даје  информације о сертификованим медијаторима који су прошли  основну и специјализовану обуку и помаже странама у избору, уколико им је помоћ потребна, без фавориције било ког медијатора, потпуно независно и стручно. Када изабрани медијатор достави суду, односно Инфо служби споразум о приступању посредовању, поступајући судија тада застаје са поступком који не може бити дужи од 60 дана и који само једном може бити одређен по овом основу. Споразум о приступању посредовању мора бити у писаној форми и њиме странке потврђују избор медијатора, уређују међусовна права и обавезе, утврђују трошкове поступка медијације и др.питања од значаја за њих. Након тога, чека се исход медијације, односно Инфо служба контактира изабраног медијатора, прати и проверава да ли је медијација успела или не, и сходно томе да ли су странке у спору закључиле Споразум о решавању спора посредовањем и на тај начин решиле свој спорни однос, поступак медијације и судски поступак се успешно завршава, а уколико исти није закључен, стране се без икаквих санкција враћају у судски поступак који се наставља код поступајућег судије, и самим тим не долази до одуговлачења судког поступка.

Битно је нагласити и то да, уколико стране у спору постигну споразум о решавању спора посредовањем, тај споразум има снагу вансудског поравнања, и може имати снагу извршне исправе ако садржи клаузулу извршности (изјаву дужника да пристаје да поверилац на основу споразума након доспелости може покренути поступаки принудног извршења) или ако су потписи страна и посредника оверени од стране суда или јавног бележника.

По досадашњем искуству Основног суда у Крушевцу, поступак посредовања  медијације је заживео и постоји велико интересовање грађана за исти. Странке су у почетку биле скептичне и недовољно информисане, док сада све више прихватају поступак медијације, а као доказ за то је и чињеница да је Основни суд у Крушевцу један од 11 судова у Републици Србији који су увели поступак медијације као начин алтернативног решавања спорова”.

Како је све почело и које се активности предузимате у циљу промоције и унапређења медијације?

“Након пилот пројекта у Крагујевцу и Нишу, Основни суд у Крушевцу је међу првима почео да са применом медијације и потписао је дана 01.10.2018. године Протокол о сарадњи ради унапређења медијације са НУМС-ом у циљу промовисања и спровођења посредовања у решавању спорова као једног од вансудских начина решавања односа у свим областима друштвеног живота. Медијатори – чланови НУМС-а који су обухваћени овим протоколом, пружали су услуге медијације у споровима мале вредности бесплатно, док у споровима који прелазе малу вредност медијатори су пружали услуге медијације бесплатно три месеца, односно до 01.01.2019. године.

– У Основном суду у Крушевцу, у периоду од 22. до 26. октобра 2018. године, одржана је

„Недеља медијације“, као део општих активности у оквиру Националне стратегије реформе правосуђа и Акционог плана за преговарачко поглавље 23,

а како би се промовисала и подржала медијација као алтернативни начин решавања спрова.

„Дан отворених врата“ Основног суда у Крушевцу одржан је дана 25.10.2018. године, обележавањем Европског дана цивилне правде и приближавањем рада суда грађанима одржавањем конференције за штампу и симулацијом суђења ученика правног смера Економско-трговинске школе у Крушевцу који су спорни однос између странака решили у поступку медијације.

Европски дан цивилне правде обележен је 25. новембра 2019. године манифестацијом отвореног форума у Основном суду у Крушевцу под називом „Дан отворених врата“ са циљем да се судство приближи грађанима кроз дискусију о начину рада и функционисању суда.

 Недеља медијације – Дани отворених врата. Слика са сајта Основног суда у Крушевцу

– У периоду од 04. новембра до 08. новембра 2019. године, у Основном суду у Крушевцу одржани су Дани медијације“ у сарадњи са Министарством правде за подршку пројекта „ЕУ уз правду“, ради подршке развоју медијације и унапређењу њене примене, као и унапређењу приступа правди. У овом периоду грађани, странке, адвокати, могли су да се информишу о начинима решавања спорова мирним путем, а судије су како у седишту суда, тако и у судској јединици у Варварину, пре сваког рочишта уручивале странкама и пуномоћницима списак лиценцираних медијатора, упитник, обавештење и јавни позив да дођу у суд и покушају да реше спор медијацијом.

– Основни суд у Крушевцу је дана 01.11.2019. године потписао Протокол о сарадњи ради унапређења медијације са Удружењем грађана Медијатори Крушевца, у циљу ширења свести и сарадње на промовисању и спровођењу посредовања-медијације у решавању спорова, а којим су медијатори – чланови Удружења грађана МЕДИЈАТОРИ КРУШЕВЦА обухваћени овим протоколом пружали услуге медијације бесплатно у периоду од 01.11.2019. године до 31.12.2019. године.

– Медијско представљање као вид промотивне активности медијације ради упознавања шире јавности о предностима алтернативног решавања спорова у Основном суду у Крушевцу одржано је на локалним телевизијама и то дана 18.10.2018. године на Телевизији Крушевац у емисији „Разговор са поводом“, дана 24.10.2018. године и дана 06.11.2019. године на Плус телевизији у емисији „Пулс Града“”.

Свако успешно прилагођавање променама,  ефикасност, квалитет и иновативност  морају бити запажени и награђени, као што смо рекли на почетку. Добитници сте многих награда, реците нам нешто више о овим последњим признањима?

“На основу Одлуке Комисије Високог савета судства за доделу награда и признања од 17.09.2019. године, Основни суд у Крушевцу је добитник завидног броја награда и признања и сходно томе Основни суд у Крушевцу је, од стране председника Врховног касационог суда, председника Високог савета судства и председника Комисије Врховног касационог суда, судије Драгомира Милојевића, означен као апсолутни победник, који је добио следеће награде и признања:

1.  Награду у категорији “Повећања броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године”.

2. “Признање за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система” – у обе категорије.

3.   “Признање за иновације које су допринеле побољшању рада суда”.

4.  Најзад, Основни суд у Крушевцу, је од стране Комисије Врховног касационог суда, означен и као суд који је остварио најбоље резултате у категорији “Повећања броја решених предмета у суду у односу на исти период претходне године”, али је из разлога везаних за критеријуме Правилника, који прописују, да предност има решавање старих предмета, Основном суду у Крушевцу је додељена награда у првој категорији, дакле, награда за више решених старих предмета”.

У чему се огледа награда ?

“Веома је битно истаћи и указати да је овај процес награђивања, у коме је Основни суд у Крушевцу означен као суд, који је остварио најбоље резултате у односу на судове исте врсте, реализован од стране Мулти донаторског фонда за подршку сектору правде у Србији ( МДТФ-ЈСС) који спроводи Светска банка, па се у складу са тим све набавке овог фонда реализују у складу са смерницама за набавку Светске банке.

Председник Основног суда у Крушевцу, судија Слободан Н. Ивановић, је заједно са својим сарадницима изабрао награду која ће допринети још ефикаснијем раду у Основном суду у Крушевцу, која ће бити коришћена од стране целог суда и за добробит суда.

Председник Основног суда у Крушевцу Слободан Н.Ивановић са додељеним наградама Основном суду у Крушевцу за постигнуте резултате у бројним категоријама. Слика преузета са сајта Основног суда у Крушевцу

 

Обзиром да је у питању робна награда, то је ентеријер овог суда богатији за две електронске инфо табле, најновије генерације, у 4К резолуцији, величине екрана 140 цм и 165 цм, које су смештене у холу на првом и другом спрату на којима се приказују све битне, значајне и неопходне информације које се односе на рад и функционисање Основног суда у Крушевцу”.

Сигурна сам да вас на неки начин ове награде и признања обавезују у даљем раду. Како даље?

“Истичемо да ће Основни суд у Крушевцу и у наредном периоду настојати да оствари циљ и сврху награда и признања, односно да ће и даље промовисати ефикасност, квалитет и иновативност у раду и најбоље праксе, те да ће остварити још напредније и делотворније методе рада, стварање подстицајног радног окружења. С тим у вези, све судије и запослени у Основном суду у Крушевцу ће и у наредном периоду настојати да одрже и још више унапреде овај висок квалитет рада, а тиме и оправдају како све добијене највише оцене тог рада, остварити циљ и сврху награђивања, тако и на најбољи могући начин учествовати у даљем унапређењу ефикасности и квалитету судског система Републике Србије, а све обзиром на место које Основни суд у Крушевцу последњих година заузима на правосудној мапи Републике Србије.

Захваљујући видљивим резултатима и заслуженим признањима Основног суда у Крушевцу, грађани Крушевца могу само да се поносе својим судом који је сада пример и инспирација и другим судовима како се скромно, достојанствено, упркос свим тешкоћама у раду на најбољи начин унапређује углед правосуђа у Републици Србији.”

Магазин Медијатор истиче да је Основни суд у Крушевцу извео и прво онлајн саслушање у априлу месецу, што говори у прилог свега претходно изреченог:  ефикасни, прилагодљиви променама и  иновативни. Прикључујемо се честиткама и желимо пуно успеха у даљем раду.

п.с. Насловна слика преузета са сајта Основног Суда у Крушевцу

Нела Савић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.